ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า Customer Referent

PDFพิมพ์อีเมล

ตัวอย่างรายชื่่อลูกค้า

สถาบันของรัฐ 

 1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 2. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 3. หลักสูตร สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 5. หน่วยทดสอบและบริการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 6. ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 7. ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 8. โครงการพัฒนาเซลล์แสงแดดไทยสู่ความเป็นเลิศ คณะวิทยาศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 9. ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 10. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
 11. โครงการ การพัฒนาแหล่งกำเนิดไอออนแบบรวมลำไอออน ฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 12. คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 13. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี
 14. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี *
 15. ภาควิชาไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 16. ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 17. ภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกห์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 18. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 19. คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหิดล
 20. ภาควิชาสรีรวิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
 21. มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
 22. โปรแกรมวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
 23. โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์
 24. โครงการพัฒนาต้นแบบระบบวัดมุมอ้างอิง โรงเรียนนายเรือ
 25. ศูนย์ปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 26. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 27. ภาควิชาสรีรวิทยา  คณะแพทยศิริราชพยาบาล
 28. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม
 29. ศูนย์มหาวชิราลงกรณ  ธัญบุรี
 30. ศูนย์มะเร็ง  ชลบุรี
 31. ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยทะกา  (แผนกไร่)
 32. อาคารสำนักการระบายน้ำ  กองระบบอาคารบังคับ  ถนนมิตรไมตรี  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 
 33. สวนสัตว์ดุสิต
 34. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
 35. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 36. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 37. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
 38. โรงพยาบาลบางพลี
 39. สำนักอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า

บริษัทฯ ห้างร้าน สถาบันการศึกษาเอกชน นิติบุคล

 1. บริษัท  แอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิส  จำกัด  (มหาชน)
 2. บริษัท  หลักทรัพย์จัดการกองทุนนครหลวงไทย  จำกัด
 3. บริษัท  มิตซูบิชิ  พาวเวอร์  ซิสเต็มส์  (ประเทศไทย)  จำกัด
 4. บริษัท  โซลาร์ เลนซ์  จำกัด
 5. บริษัท  ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น  จำกัด (มหาชน)
 6. บริษัท  ซี.อี.อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย)  จำกัด
 7. บริษัท  ซายน์เทค  จำกัด
 8. บริษัท  ซันเด้น  (ประเทศไทย)  จำกัด
 9. บริษัท  เซอรา  ซี-เคียว  จำกัด
 10. บริษัท  เซ็นทรัลมีท  แอนด์  ฟู้ด  จำกัด
 11. บริษัท  เซรามิคอุตสาหกรรมไทย  จำกัด
 12. บริษัท  ซาบีน่า  จำกัด  (มหาชน)
 13. บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 14. บริษัท  ครูเซล  ( ประเทศไทย )  จำกัด
 15. บริษัท  แคดเบอรี  อาดัมส์  (ประเทศไทย)  จำกัด
 16. บริษัท  ไดโด อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)  จำกัด
 17. บริษัท  ไดดอง  อีเล็คทรอนิกส์  (ประเทศไทย)  จำกัด
 18. บริษัท  ไทย.โอ.พี.พี.  จำกัด  (มหาชน)
 19. บริษัท  ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล  อุตสาหกรรม  จำกัด
 20. บริษัท  ไทยนิสชิน  เทคโนมิค  จำกัด
 21. บริษัท  ไทยชิมิสึ  จำกัด
 22. บริษัท  ทีโอเอ เพ้นท์  ( ประเทศไทย )  จำกัด
 23. บริษัท  ทีโอเอ-แซนเกียว  อินดัสตรีส์  จำกัด
 24. บริษัท  ไทยแอโรว์  จำกัด
 25. บริษัท  นิปปอน  สตีล  บาร์  แอนด์  ซีเอชไวร์  (ประเทศไทย)  จำกัด
 26. บริษัท  น้ำมันปิโตรเลียมไทย  จำกัด
 27. บริษัท นิสสันดีเซล (ประเทศไทย)  จำกัด
 28. บริษัท  นาลโก  อินดัสเทรียล  เซอร์วิส  (ประเทศไทย)  จำกัด
 29. บริษัท  เบียร์ทิพย์  บริวเวอรี่  (1991)  จำกัด
 30. บริษัท ไพลอตนิทสปอร์ตแวร์ จำกัด
 31. บริษัท  พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 32. บริษัท  พานาโซนิค  แบตเตอรี่  (ประเทศไทย)  จำกัด
 33. บริษัท  พิทชาญ์  กรุ๊ป  (ไทยแลนด์)  จำกัด
 34. บริษัท  พูแรค  (ประเทศไทย)  จำกัด
 35. บริษัท  พรีแพคประเทศไทย  จำกัด
 36. บริษัท  ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น  จำกัด  (มหาชน)
 37. บริษัท  เฟสโต้  จำกัด
 38. บริษัท ฟาบริเนท จำกัด
 39. มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส  อินทปัญโญ
 40. บริษัท  มาสเตอร์  แอด  จำกัด  (มหาชน)
 41. บริษัท  เยเนอรัล  ฮอสปิตัล  โปรดัคส์  จำกัด  (มหาชน)
 42. บริษัท  ยูนิค  ไมนิ่ง  เซอร์วิสเซล  จำกัด  (มหาชน)
 43. บริษัท  รวยไทย  ไฟเบอร์  อินดัสทรี  (ไทยแลนด์)  จำกัด
 44. บริษัท  ราชาเฟอรี่  จำกัด
 45. บริษัท  โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี  จำกัด  (มหาชน)
 46. บริษัท  ระยองที่ดินอุตสาหกรรม  จำกัด
 47. บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)
 48. บริษัท  แวนโก้  อินดัสเตรียล  (ประเทศไทย)  จำกัด
 49. บริษัท   วนชัย  พาเนล  อินดัสทรี่ส์   จำกัด
 50. วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 51. บริษัท  เวลกิ้น  เอ็นเตอร์ไพรส์  จำกัด
 52. บริษัท  สยาม เซร่า เอฟ บี  จำกัด
 53. บริษัท  สปอร์ต  ซิตี้  (2002)  จำกัด
 54. บริษัท  สตีเบล  เอลทรอน  เอเซีย  จำกัด
 55. บริษัท  สวารอฟสกี้  เจมสโตนส์  (ประเทศไทย)  จำกัด
 56. บริษัท  สยามสมุทร  จำกัด
 57. บริษัท  สาริน  พรอพเพอร์ตี้  จำกัด
 58. บริษัท  สยามฟูโกกุ  จำกัด
 59. บริษัท  สหวิริยาเพลทมิล  จำกัด
 60. บริษัท  สยามยูไนเต็ดสตีล  (1995)  จำกัด
 61. บริษัท  เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย  จำกัด  (มหาชน)
 62. บริษัท อะดามาส (ประเทศไทย) จำกัด
 63. บริษัท  แอล ที อี ซี  จำกัด
 64. บริษัท  อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์  จำกัด  (มหาชน)
 65. บริษัท เอส เอฟ ซีเนม่าซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (หัวหมาก)
 66. บริษัท  เอ-ฟอสส์  (ประเทศไทย)  จำกัด
 67. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ  สถาบันยานยนต์
 68. บริษัท  แอลเจ  บรูน่า  (ประเทศไทย)  จำกัด
 69. บริษัท  อีทีเอ  (ประเทศไทย)  จำกัด
 70. บริษัท  เอคโค่  แทนเนอรี่  (ประเทศไทย)  จำกัด
 71. บริษัท  เอ็มเออาร์ซี  (ไทยแลนด์)  จำกัด
 72. บริษัท  เอสซีจี  โลจิสติกส์  แมเนจเม้นท์  จำกัด
 73. บริษัท  เอ็นอีซี  อินฟรอนเทีย  ไทย  จำกัด
 74. บริษัท  ฮานาโน  (ไทยแลนด์)  จำกัด
 75. บริษัท  ฮีฟ  อัพ  (ประเทศไทย)  จำกัด
 76. CHEMTRONIC TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
 77. DOLE  THAILAND LTD.
 78. DOWA  Thermotech  (Thailand)  Co.,Ltd.
 79. Ebara - Udylite (Asia-Pacific) Co.,Ltd
 80. Glovia  International  ( Thailand )  Co.,Ltd.
 81. HOYA GLASS DISK (THAILAND) LTD.
 82. HYUNDAI MOTOR (THAILAND) CO.,LTD.
 83. HAGEMEYER-PPS (THAILAND) LTD (LAOS)
 84. IWASE (Thailand) Co.,Ltd.
 85. Jebsen  &  Jessen Technology  ( T )  Ltd.
 86. Jotun  Powder Coatings  ( Thailand )  Ltd.
 87. MITSUI GRINDING TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
 88. MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO.,LTD.
 89. Mitsui  Hygiene  Materials  (Thailand)  Co.,Ltd.
 90. NATIONAL STARCH AND CHEMICAL (THAILAND) LIMITED.
 91. NOK  Precision  Component  ( Thailand ) Ltd.
 92. THREE  BOND  MANUFACTURING  (THAILAND)  CO.,LTD.
 93. THAI  PARKERIZING  CO.,LTD.
 

แอด Line สอบถามได้คะ

ph meter

เพิ่มเพื่อน

สินค้าแยกตาม Brand